تهیه و احداث نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله

تهیه و احداث نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاههای 1 و 2 و 3 وراوی