احداث 30 کیلومتر خط لوله "20 زیرزمینی قشم

افزایش ظرفیت تولید واحد بهره برداری قشم