احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاههای 50 و 6 خانگیران

احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاههای 50 و 6 خانگیران