احداث خط لوله آب شیرین "12 ساخت مخزن 2000 متر مکعبی

احداث خط لوله آب شیرین "12 ساخت مخزن 2000 متر مکعبی