احداث خط لوله "4 انتقال مایعات گازی آغار/دالان

احداث خط لوله "4 انتقال مایعات گازی آغار/دالان