احداث نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه شماره 8 گورزین

احداث نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه شماره 8 گورزین