احداث تلمبه خانه های جدید نفت خام اهواز ، امیدیه و گوره

احداث و راه اندازی  تلمبه خانه های جدید نفت خام اهواز ، امیدیه و گوره